بازداشت دوشهروند در دیواندرە

ک.م.م.ک:

پنجشنبە ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ خورشیدی، دوشهروند اهل روستای درەگاوان از توابع دیواندرە بە اسامی عابد مرادی و آرمان مرادی توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدند.

براساس گرازش، نیروهای امنیتی پس از یورش بە منازل این دو شهروند اقدام بە بازداشت این دو شهروند کردەاند.

لازم بە ذکر است کە، بازداشت این شهروندان بدون ارائە حکم قضائی صورت گرفتەاست.

تا لحظە تهیە ونشر این خبر، از سرنوشت و اتهامات مطروحە علیە شهروندان مذکور، اطلاعی در دست نمی نمی باشد.

شایان ذکر است کە، نیروهای اطلاعات و سپاه رژیم ایران با ترس و وحشت از شعلەور شدن دوبارە خیزش مردمی در کوردستان در آستانە سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی، اقدام بە بازداشت فعالین مدنی، فرهنگی، زیست محیطی، صنفی و شهروندان عادی در گستردە جغرافیای کوردستان کردە و همچنین طی چند روز گذشتە با انتقال ادوات و ماشین آلات جنگی عملا کوردستان را ملیتاریزە وتبدیل بە میدان جنگ با ملت کورد نمودە است.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید