بازداشت دوشهروند در مهاباد توسط نیروهای امنیتی

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش مرکز خبری KMMK, پنجشنبە ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ خورشیدی، نیروهای امنیتی رژیم ایران در مهاباد دو شهروند با اسامی رضا اندیشە و اشکان فهیم را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

نیروهای امنیتی رژیم ایران در روز پنجشنبە بە منازل این دو شهروند یورش بردە وپس از تفتیش منازل اقدام بە بازداشت آنان نمودەاست.

لازم بە ذکر است کە، بازداشت این دو شهروند اهل مهاباد بدون ارائە حکم قضایی صورت گرفتە است.

شایان ذکر است کە، از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهرونداناطلاعی در دست نمی باشد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید