بازداشت دو معلم در سقز پیشاپیش سال روز ژینا امینی

ک.م.م.ک:

جمعە ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ خورشیدی، عزیز مرزی و آزاد امینی دو معلم اهل سقز و ازاعضای انجمن صنفی معلمان کوردستان شاخە سقز و زیویە پس از تفتیش منازلشان توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران بازداشت شدند.

بر اساس گزارش، نیروهای امنیتی رژیم ایران بعد از ظهر روز جمعە ــ یک روز پیش از سال روز قتل حکومتی ژینا امینی ــ با یورش بە منزل این دو معلم کە فعال زیست محیطی نیز بودە و از اعضای انجمن هیوای زانست در سقز هستند. منازل آنها را تفتیش و نامبردگان را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردە است.

لازم بە ذکر است کە، انجمن هیوای زانست، یک سازمان مردم نهاد است کە در امور زیست محیطی و احداث کتابخانە در محلەهای حاشیە نشین و روستاهای شهرستان سقز فعالیت دارد.

باید متذکر شد کە، از سرنوشت دو معلم بازداشتی و اتهامات مطروحەعلیە آنان، اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید