سنندج: ادامە فشار بر شهروندان در آستانە انقلاب آزادی زن


ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌های دریافتی، چهارشنبە ٢٢ شهریور ١٤٠٢ خورشیدی، نیرهای امنیتی و لباس شخصی حکومت ایران در سنندج ” سنە ” بە منزل دکتر محسن سهرابی یورش بردە و اقدام بە تفتیش منزل وی کردند.

لازم بە ذکر است، طی ماه‌های اخیر خانوادە دکترمحسن سهرابی بارها از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار و بازجویی قرار گرفتەاند.

دکتر محسن سهرابی از پزشکان شاغل در بیمارستان کوثر سنندج ” سنە ” در جریان انقلاب زن زندگی آزادی داوطلبانە اقدام بە مداوای مجروحان کردە بود و بە همین دلیل بارها احضار و بازجویی شدە بود.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید