بانە: صدو حکم اعدام و ٦٥ سال حبس برای ٤ شهروند

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌ها، یوسف احمدی شهروند اهل شهرستان بانە توسط شعبە یکم دادگاە انقلاب حکومت ایران در سننج ” سنە “بە اتهام بغی بە اعدام محکوم گردید.

همچنین ٣ شهروند دیگر با نامهای محمد کریمی، باسط کریمی و محمد فیضی بە اتهام معاونت در بغی جمعا بە ٦٥ سال حبس محکوم شدند.

براساس این گزارش، آخرین جلسە دادگاە رسیدگی بە اتهامات این شهروندان در ٥ شهریورماە سال جاری برگزار و ١٢ شهریورماە احکام صادرە بە آنها اعلام گردیدە است.

لازم بە یادآوری است، این ٤ شهروند در اوایل اریبهشت‌ماە سال ٩٩ توسط نیروهای امنیتی ایران در شهرستان بانە بدون ارائە حکم قضایی بە اتهام همکاری با یکی از احزب کوردستانی بازداشت شدەاند.

یوسف احمدی، محمد کریمی، باسط کریمی و محمد فیضی پس از بازداشت بە یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی حکومت در سنندج منتقل و در دوران بازداشت تحت شکنجە شدید جهت اخذ اعترافات اجباری قرار گرفتە بودند.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید