مریوان؛ امید فلاحی به 3 ماە حبس تعزیری محکوم شد

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌ها،شعبە اول دادگاە انقلاب حکومت ایران در شهر مریوان، امید فلاحی شهروند ٢٠ سالە را بە ٣ ماە حبس تعزیری محکوم کرد.

براساس این گزارش، حکم صادرە برای مدت ٢ ماە سال بە حالت تعلیق در آمدە است.

لازم بە ذکر است، این شهروند در ٣١ اردیبهشت ماە سال جاری توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقە تا پایان مراحل دادرسی بە شیوە موقت آزاد شدە بود.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید