سپاە پاسداران بە شهروندان روانسر در صورت حضور در راهپیمایی لوازم‌خانگی اهدا می‌نماید

بنا بە گزارش‌های رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان سپاە پاسداران جمهوری اسلامی ایران در روانسر بە شهروندان گفتە است اگر با همراە خانوادە خود بە راهپیمایی برای بزرگداشت دفاع مقدس شرکت کنند بە آن‌ها لوازم‌خانگی و خوراکی اهدا می‌کند.

در همین راستا یکی از شهروندان اهل روانسر گفت کە شایعاتی از قبیل اهدای لوازم‌خانگی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنان کە در راهپیمای شرکت کنند و همچنین در زیر نظر گرفتن کسانی کە شرکت نمی‌کنند را در میان مردم پخش کردەاند. او همچنین گفت کە بیشتر این شایعات از طریق مسئولان دولتی در میان مردم پخش شدە است.

یکی دیگر از شهروندان گفت کە در کنار جادەها کارتون‌های لوازم‌خانگی و کیک و ساندیس در سطح شهر بە وفور دیدە می‌شود، گویا کە این شایعەها صحت دارد.

سو استفادە تبلیغاتی نیروهای دولتی جمهوری اسلامی ایران و انتشار داند آن‌ها در تلویزیون و روزنامەها یکی دیگر از سیاست‌های عوام فریبانە جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان است کە بە تازگی شدت بیشتری پیدا کردە است.

چندی پیش سایت سپاە پاسداران جمهوری اسلامی ایران در استان ارمیە نوشتە بود کە گویا هزینە تحصیلی چند خانوادە بی‌بضاعت را بە عهدە گرفتە است و این را بە مانند یک تبلیغات مثبت برای سپاە پاسداران در بیشتر سایت‌های رسمی و خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران منتشر کردند.

با این تعابیر و دخالت‌های همە جانبەی سپاە پاسداران جمهوری اسلامی ایران در تمامی امور در جغرافیای سیاسی ایران و بە نمایش گذاشتن مردم بی‌بضاعت در شرق کوردستان بە بهانە کمک بە مردم فرودست جامعە این ارگان قصد دارد کە صلابتی تازە در این زمینە برای خود کسب نماید.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان