ترک تحصیل بیش از ٤٠ هزار دانش آموز در دزفول

بنا بە خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان به دلیل ممنوعیت تدریس بە زبان مادری، فقر و بیکاری، بیش از ٤٠ هزار دانش‌آموز دزفولی در سال گذشتە ترک تحصیل کردەاند.

معاون آموزش ابتدایی مدیریت آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران در دزفول «دستی ترک» عنوان کرد: کە بیش از ٤٠ هزار دانش‌آموز این شهرستان در مقاطع ابتدایی در واحدهای آموزشی مختلف شهری و روستایی ترک تحصیل کردەاند. او همچنین گفتە است کە این دانش آموزان در مقاطع تحصیلی اول و ششم ابتدایی و بە علت مشکلات مختلف فردی از ادامە تحصیل بازماندەاند.

سیاست‌های همگون سازی جمهوری اسلامی ایران در آموزش‌وپرورش و سرپوش نهادن بە ضعف‌های بنیادین سیستم اجرایی دولتی در شرق کوردستان یکی از عامل‌های مهم و اصلی ترک تحصیل این دانش آموزان بیان شدە است.

اجرایی نشدن اصل ١٣ و١٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کە مربوط بە تدریس بە زبان مادری است و در هالەای از ابهام ماندە و بە یکی از عامل‌های اصلی شکست و ناتوانی دانش آموزان در ادامە تحصیل در شرق کوردستان تبدیل شدە است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان