اعدام دست کم هفت زندانی کورد در زندان قزلحصار کرج

ک.م.م.ک:

خبرنگار KMMK اعلام کرد دست کم ۷ زندانی محبوس در یک بند زندان قزلحصار کرج در تاریخ ۲۰ تیرماە ۱۴۰۲ بە اسامی سعید گراوند، شهاب منصوری گراوند،صمد گراوند، شریف اتیوند، سیامک گراوند، عین الله بدری نژاد و مسلم حواسی اعدام شدەاند.

بر اساس گزارش ارسالی زندانیان مذکور یک روز قبل بە سلول انفراد منتقل و جهت اجرای حکم آمادە شدە بودند.
لازم بە ذکر است کە زندانیان اعدامی همگی اهل کوهدشت می باشند.

شایان ذکر است کە، خبر اعدام این شهروندان از سوی رسانەهای داخلی و دستگاە قضایی رژیم ایران خبر رسانی نشدەاست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید