بازداشت ٢ شهروند در مریوان و جوانرود

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌های دریافتی، شنبە ٢٨ مردادماە ١٤٠٢ خورشیدی، یک شهروند اهل شهرستان مریوان با هویت زانا پروانە توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و بە مکانی نامعلوم انتقال دادە شد.

همچنین، جمعە ٢٧ مردادماە نیز معین فقیهی شهروند ٢٥ سالە اهل جوانرود نیز در منزل شخصی خود از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد.

براساس این گزارش، بازداشت این دو شهروند بدون ارائە حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی ایران صورت گرفتە است.

تا لحظە تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحە علیە این شهروندان اطلاعی بە دست نیامدە است.
ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید