سنندج: اتهام محاربە برای چهار شهروند انقلاب آزادی

ک.م.م.ک:

براساس اطلاع جمعیت حقوق بشر کوردستان، چهار شهروند با نام‌های آرام آزاد، سردار شاهمرادی، کیوان زندان و هوشنگ چهارگرگە کە در پاییز سال گذشتە در جریان انقلاب زن زندگی آزادی در شهر سنندج” سنە ” توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدە بودند، اکنون بە اتهام محاربە متهم شدەاند و در معرض خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.

براساس این گزارش، این شهروندان در اویل آذرماە سال گذشتە بە اتهام قتل حسن یوسفی سرهنگ نیروی انتظامی بازداشت و چندین ماە در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی حکومت تحت شکنجە شدید جسمی و روحی جهت اخذ اعترافات اجباری قرار گرفتەاند.

در این گزارش ذکر شدە، این ٤ شهروند پس از چندین ماە شکنجە شدید جمسی و روحی در بازداشتگاە شهرامفر اطلاعات سپاە، هر گونە مشارکتی در قتل مامور انتظامی را رد کردەاند و اکنون نیز در زندان مرکزی حکومت در سنندج ” سنە “بە سر می‌برند.

لازم بە ذکر است، آرام آزاد و کیوان زندانی پس از مدتی با تودیع وثیقە ٣ میلیارد تومانی بە شیوە موقت از زندان حکومت آزاد شدە بودند، اما با فشار سازمان اطلاعات سپاە پس از چند روز مجددا بازداشت و بە زندان منتقل شدند.

پرونده این شهروندن به اتهام محاربه در شعبه اول دادگاه انقلاب حکومت ایران در سنندج ” سنە ” به ریاست قاضی سعیدی در حال رسیدگی است.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید