یاسر نوری با قرار وثیقە آزاد شد

ک.م.م.ک:
بر اساس گزارش رسیدە بە مرکز خبری KMMK، پنجشنبە ۱۲ مرداد ماە ۱۴۰۲ خورشیدی، یاسر نوری شهروند ۳۲ سالە اهل جوانرود، از بازداشتگاە ادارە اطلاعات رژیم ایران در میدان نفت کرماشان با قرار وثیقە بە شیوە موقت آزاد شد.

بر همین اساس، این فعال زیست محیطی کە شنبە ۷ مرداد بە شیوە خشونت آمیز و در بازار شهر جوانرود بازداشت شدە و منزل پدرش مورد بازرسی قرار گرفتە بود، از اتهامات مطروحە علیە خود اظهار بی اطلاعی کرد.


لازم بە ذکر است کە، یاسر نوری از فعالین زیست محیطی و خوشنام شهر جوانرود بودە کە پس از بازداشت خانوادەاش تهدید شدە بودند کە خبر ربودە شدن فرزندشان را نباید رسانەای کنند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید