آموزشگاه نظامی سپاه پاسداران در روانسر زیر لوای حمایت از کودکان بی‌بضاعت و بی‌سرپرست

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: در آغاز سال تحصیلی جدید سپاه پاسداران ایران اقدام بە پخش ۳۵۰ پکیج آموزشی در لوای حمایت از کودکان بی‌بضاعت در شهرستان روانسر نمودە کە این پکیج‌ها بە گفتە آن‌ها حاوی حمایت از کودکان بی‌بضاعت است.

بنا بە این گزارش بە دستور سرهنگ آلەدانە فرمانده سپاه روانسر ۳۵۰ پکیج آموزشی و مذهبی، همراه با جزوات و کتابچه‌های آموزش نظامی و سیاسی در مدارس این شهرستان و حومه بین کودکان بی‌بضاعت زیر لوای کمیتە امداد بین دانش آموزان بی‌بضاعت و بی سرپرست نموده‌اند.

سپاه روانسر این عمل خویش را در آغاز سال تحصیلی جدید آموزش و بسیج همگانی در شرق کوردستان در مدارس انجام دادە و اعلام می‌دارد.

آموزش علمی دانش آموزان باید همسو با فعالیت‌های مذهبی و سیاسی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی باید باشد.

سرهنگ آلە دانە گفت: امروزە بچه‌های انقلابی و مسلمان ایران در سپاه وظیفه‌دارند کە هرگونه مساعدت و همکاری بادانش آموزان بی‌بضاعت در منطقه اورامان انجام دهند.

این در حالی است کە بخشی از شهر شاهو (قشلاق و منصور آقایی) و دهستان و شهرک حسن‌آباد زالواب و شهر روانسر در ادامه سیاست‌های پشت پردە سپاه پاسداران در راستای اهداف جمهوری اسلامی و توسعه آن در شرق کوردستان موردحمایت قرارگرفته‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان