مخالفت با ایجاد منطقە آزاد تجاری در شرق کوردستان بە بهانه ازدیاد قاچاق کالا

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: نمایندە ایلام، مهران، شیروان، چارداول، ایوان و ملکشاهی در مجلس اسلامی ایران گفت:مخالفت با ایجاد منطقه آزاد تجاری در شرق کوردستان بە بهانه‌ی توسعه قاچاق كالا امری پسندیدە نیست.

وی در ادامه سخنانش همچنان گفت: نمایندگان مجلس و برخی از افراد در مجلس اعلام می‌دارند کە توسعه مناطق آزاد تجاری و بازرگانی در شرق کوردستان باعث فزونی یافتن قاچاق کالا می‌شود.

شایان‌ذکر است نمایندگان انتصابی در شرق کوردستان همان برنامه‌های مسئولان امنیتی ایران را در شرق کوردستان پیروی می‌کنند؛ و راه را برای تنگدستی، فقر و کشتن کولبران فراهم می‌کنند.

این سیاست و نگاە امنیتی جمهوری اسلامی نسبت بە شرق کوردستان از اوایل انقلاب تاکنون ادامه داشته است.

شرق کوردستان برای همیشه باید همسو با نگاە امنیتی و مخالف با جمهوری اسلامی دیده شود و این دلایل باعث توسعه‌نیافتگی، کشتار روزانە کولبران، بازداشت نمودن شهروندان کورد شده و این نگاه امنیتی جزئی از برنامه‌های لاینفک و تعیین شدە جمهوری اسلامی نسبت بە شرق کوردستان است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان