نامە و حمایتی از زندان: بار دیگر کردستان جویبار خون را بە خود دید

بار دیگر کردستان جویبار خون را بە خود دید
متاسفانە شنیدەایم کە هم پیمانان داعش دوبارە کردستان را بە گلولە و رکبار بستەاند
سیاست سرکوبگرانە رژیم ترکیە باعث نا امنی و جنایت در مناطق کردستان شدە است و باز مثل همیشە صدای جامعە جهانی بە گوش نمی رسد.
دولت اردوغان بعد از شکست سنگینی کە در کردستان سوریە (غرب کوردستان)خورد نفرتش بە کردها چند برابر شدەاست و اکنون دست بە کشتار و قتل عام مردم کردستان در ترکیە( شمال کوردستان) زدە است ،
ما جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر این جنایت و قتل عام مردم بی دفاع را محکوم میکنیم و باور درایم کە کردستان حماسە دیگری را همجون کوبانی می افریند. و در اخر اعلام همدردی با خانوادە عزیزانی کە جانشان را از دست دادەاند.
سعید شیرزاد ، زانیار مرادی ، لقمان مرادی ، مضان احمد.