زخمی شدن یک کولبر در منطقە نوسود

ک.م.م.ک:
بر اساس گزارش مرکز خبری KMMK، چهارشنبە ۱۷ خرداد ماە ۱۴۰۲خورشیدی، یک کولبر اهل روستای “منصور آقایی” با هویت انصار(فامیلی نامشخص) با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی ایران در ارتفاعات نوسود زخمی شد.


طبق اطلاعات دریافتی، این کولبر از ناحیە پشت و کتف مورد اصابت گلولە قرار گرفتە و جهت درمان بە یک درمانگاە در شهر جوانرود منتقل شدە است.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید