اعدام یک شهروند اهل سردشت در اورمیە

ک.م.م.ک:
جمعە ۱۹ خرداد سال ۱۴۰۲ خورشیدی، یک زندانی اهل سردشت با هویت جعفر محمدپور ۴۳ سالە در زندان مرکزی حکومت ایران در اورمیە اعدام شد.
بر اساس گزارش، زندانی مذکور بە اتهام مرتبط با مواد مخدر محکوم و اعدام شدە است.


لازم بە ذکر است کە، رژیم جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سرکار آمدن و شروع حکومت بر جغرافیای ایران، با استفادە از ترفند و پلانهای مختلف سعی در آلود کردن جوانان ایران و کوردستان بە انواع مواد مخدر داشتە و سپس ایشان را بە همان اتهامات اعدام می کند.


بر اساس تحقیقات میدانی گروە خبری KMMK، رژیم اسلامی ایران در شهرستان سردشت دەها آشپزخانە تولید کریستال(شیشە) را برپا و کردە و بدن سان توانستە صدها جوان این منطقە را بە این مادە مخدر آلودە کردە و آنها را بەسوی مصرف، فروش و تولید این مادە مخدر خطرناک سوق دادە است.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید