تداوم آتش سوزیها در جنگلهای مریوان

تداوم آتش سوزیها در جنگلهای مریوان 
بنا بە خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان روز یکشنبە 21 ام شهریور آتشسوزی وسیعی در جنگلهای نزدیک روستای سێف در شهر مریوان در شرق کوردستان اتفاق افتادە است و چندین هکتار از مراتع وجنگلهای آن منطقه بە دلیل این آتشسوزی نابود و بە خاکستر تبدیل شده اند .
آتش سوزی های جنگل ها و مراتع خسارات فراوانی بە محیط زیست، طبیعت بکر مریوان و همچنین خسارت های اقتصادی زیادی به این منطقه از کوردستان وارد کردە است.
خسارت ها به شکلی هستند که امکان احیاء دوباره این جنگل ها و مراتع را غیرممکن کرده اند.
این در حالیست کە جمهوری اسلامی ایران هیچگونە برنامەای برای مقابله با آتش سوزی جنگلها ندارد و همه تلاش های صورت گرفته به منظور مهار آتش سوزی ها از ناحیه مردم دلسوز ،فعالان زیست محیطی میباشد کە بدون هیچگونە امکاناتی اقدام بە مهار، کنترل آتش سوزی ، احیا و کاشتن نهال میکنند و دولت جمهوری اسلامی بە آنها هیچ کمک نمیکنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان