قتل یک فعال زیست محیطی در روانسر

ک.م.م.ک:

جمعە ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ خورشیدی، یک شهروند اهل روانسر با هویت محمد کریمی، کارمند ادارە آتش نشانی و از فعالین زیست محیطی کوردستان در یک درگیری بین دو رانندە خودرو غیر بومی، بە قتل رسید.

بر اساس گزارش رسیدە بە مرکز خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان، دو رانندە خودرو شخصی کە غیر بومی بودەاند در مقابل بانک سپە در مجاورت ادارە آتش نشانی روانسر بە علت بوق زدن باهم در گیر شدە کە نامبردە جهت میانجیگری و وساطت بین طرفین دعوا وارد درگیری شدە و با بالاگرفتن نزاع، توسط آنها بە قتل رسیدە است.

لازم بە ذکر است کە، بعد از حادثە، طرفین از محل گریختە و جستجو برای آنان ادامە دارد در حالی کە جنازە متمد کریمی در سردخانە بیمارستان روانسر می باشد.

شایان ذکر است کە، محمد کریمی قهرمان ورزشی، مدیر انجمن زیست محیطی چرۆ، موسس پارک خرگوشان روانسر جزیرەی لک لک ها پدر غازها و مرغابیهای روانسر مجدد اکوسیستم سراب روانسر، پرسنل آتش نشانی ورزشکار مدال آور ،بوده است.
لازم بە ذکر است کە، جمعیت زیادی از مردم روانسر در مقابل فرمانداری روانسر تجمع کردە و خواستار پیگیری عاملان بە قتل رساندن محمد کریمی هستند.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید