زخمی شدن یک شهروند با شلیک مستقیم نیروهای مرزی رژیم ایرن

ک.م.م.ک:

چهارشنبە ۲۰اردیبهشت ۱۴۰۲ خورشیدی، نیروهای مرزی حکومت ایران در نزدیکی روستای دولبی از توابع سردشت با شلیک بە یک شهروند بە نام محمد عزیری وی را بە شدت زخمی کردند.

بر اساس گزارش، محمد عزیزی در اصارف روستای دولبی مشغول چرای احشام خود بودە کە توسط نیروهای مرزی ایران مورد حملە قرار گرفت و بە شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتە است.

لازم بە ذکر است کە، نیروهای مسلح ایران پس از ضرب و شتم این شهروند، احشام وی را ضبط و بە سوی وی شلیک کردە کە دو تیر بە ناحیە بازوی وی برخورد و نامبردە بە شدت زخمی شد.

شایان ذکر است کە، محمد عزیزی اهل روستای درماناوی از توابع سردشت، بە علت شدت جراحات بە بیمارستانی در اورمیە منتقل شد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید