دکتر صلاح الدین احمدی با قید وثیقە بە صورت موقت آزاد شد

ک.م.م.ک:

یکشنبە ۱۷ اردیبهشت ماە ۱۴۰۲ خورشیدی، دکتر صلاح الدین احمدی دکتر داروساز و مالک داروخانە احمدی واقع در سە را سنگینی بوکان با قید وثیقە تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.


بر اساس گزارش، دکتر صلاح الدین احمد پنج شنبە ۳۱ فروردین، توسط نیروای امنیتی رژیم ایران در داروخانە خود بە همراە یک کارمند داروخانە بە اسم سلیمان جاوید ربودە و بە بازداشتگاە امنیتی ادارە اطلاعات رژیم در بوکان منتقل شد.


شایان ذکر است کە، سلیمان جاوید پس از دو روز از بازداشت آزاد شدە بود.
م.ە 

دیدگاهتان را بنویسید