یک طلبە اهل سنت در جوانرود بە سەسال حبس تعزیری محکوم شد

ک.م.م.ک:

یکشنبە ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ خورشیدی، سید طارق حسینی طلبە علوم دینی اهل جوانرود از سوی دستگاە قضایی رژیم ایران بە سەسال حبس تعزیری محکوم شد.

لازم بە ذکر است کە، این طلبە اهل سنت مدتی پیش توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و تحت بازجویی و شکنجە قرار گرفتە بود.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید