بانە؛ دوشهروند توسط نیروهای امنیتی ربودە شدند

ک.م.م.ک:

دوشنبە ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ خورشیدی، نیروهای امنیتی حکومت ایران دو شهروند بە اسامی احمد غولامی فرزند حسین و ۳۵ سالە و رسول عبیدی فرزند مصطفی ۴۰ سالە، هردو اهل روستای سویچ از توابع بانە را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

بر اساس گزارش، احمد غلامی هنگام کار بر روی زمین کشاورزی توسط یک نیروی ۵۰ نفری مورد حملە قرار گرفتە و پس از بازداشت، منزلش مورد بازرسی قرار گرفتە و وسائل شخصی وی از جملە چندین جلد کتاب، گوشی تلفن، موتو سیکلت و اتومبیل وی را ضبط و باخود بردەاند.


از سوی دیگر نیروهای امنیتی حکومت ایران، رسول عبیدی کە بە دلیل انفجار مین دچار نقض عضو شدە بود را در منزل شخصی بازداشت و وسائل شخصی وی را نیز ضبط کردە و با خود بردەاند.

لازم بە ذکر است کە، هردو شهروند ربودە شدە متاهل و هرکدام دارای دو فرزند هستند.

شایان ذکر است کە، تا لحظەتهیە و نشر این خبر از محل نگهداری و سرنوشت این شهروندان، اطلاعی در دست نیست.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید