فراخواندن يک شهروند به اداره اطلاعات در سنندج

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۱۳م اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ی خورشیدی،یک شهروند اهل روستای تنگیسر از توابع سنندج(سنە) و ساکن محلە حسن آباد، بنام “نعیم محمدپور ” جهت بازجویی به اداره اطلاعات حکومت ایران در این شهر فراخوانده شد.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، شهروند مذکور به دلیل فعالیت در فضای مجازی توسط نیروهای سرکوبگر اداره اطلاعات بیش از ۵ ساعت متوالی مورد بازجویی و تفتيش قرار گرفت، وبا گرفتن امضا و تعهد کتبی وی را آزاد نمودند.

گفتنی است که، نعیم محمدپور پس از بازجویی از سوی نیروهای امنیتی تهدید شد که در صورت تداوم فعالیت خارج از عرف جمهوری اسلامی با احکام غیرمتعارف قضایی روبرو خواهند کرد.

شایان ذکر است کە، نعیم محمد پور دارای یک فرزند معلول بودە و خود او نیز چندین سال کە مشکل عارضە قلبی داشتە اما با اینحال چندین مرتبە بە نهادای امنیتی احضار بازجویی و مورد شکنجە روحی و جسمی قرار گرفتەاست.

ع – ر

دیدگاهتان را بنویسید