گزارش نقض حقوق بشر در ماه آوریل سال۲۰۲۳

گزارش نقض حقوق بشر در ماه آوریل ۲۰۲۳، تلاش جمعیت حقوق بشر کوردستان ست کە با استناد به گزارش های که این سازمان حقوق بشری جمع‌آوری کرده است، جمع بندی شده است.
این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری، گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان را به تصویر می‌کشد.
حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض کرده و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از سوی حکومت ایران انجام می‌گیرد.
اعدام
در ادامه سیاستهای غیر انسانی و خصمانه حکومت ایران در این ماه نیز شاهد حکم اعدام برای ۲ تن از هموطنان بودیم.

دستگیری و زندان
دستگیری و زندانی‌کردن شهروندان در این ماه نیز کماکان رو‌به افزایش بوده و
طبق آمار جمع بندی شده در این ماه بیش از ۳۷ تن از هموطنان مان در شرق کوردستان بازداشت شده اند که از این تعداد ۴ نفر به حبس محکوم گردیده اند،که چهار تن از آنها زن بوده اند.

کولبران و کاسبکاران
شلیک مستقیم نیروهای مسلح سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران بهکشتە و زخمی شدن بیش از ۷ تن کولبر و کاسب انجامیده،که ۵ تن از آنها کشتە شدە و ۲تن دیگر از شهروندان به دلیل شدت جراحات ناشی از شلیک مستقیم در مراکز درمانی تحت درمان هستند.

قتل و خودکشی
شمار خودکشی‌ها کماکان رو به افزایش است و متاسفانه شاهد افزایش خودکشی شهروندان و بخصوص نوجوان زیر سن ۱۸ سال بودە‌ایم. در این ماە بیشتر از ۶ تن از شهروندان خودکشی کرده ۴ تن نیز کشته شده اند کە ۵ تن از آنها زن و ۵ تن دیگر زن بودە اند.

مین
براساس گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان در این ماه ۳ تن از هموطنان بر اثرانفجار مین به شدت مجروح شده اند.

شلیک به مردم عادی
در ادامه تداوم برنامه سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی ایران در جهت نابودی و کشتار مردم، ۴ نفر هدف شلیک مستقیم این نیروها قرار گرفت و کشته شد و ۱ تن دیگر از شهروندان درزندان به دلیل کار شکنی عدم رسیدی پزشکی جانباخت.

در انتها جمعیت حقوق بشر کوردستان، از جامعە و ملت کوردستان میخواهد، جهت دستیابی بە حقوق قانونی و طبیعی خود کوشا بودە و هرگونە موارد نقض حقوق بشر را رسانەای کردە و جهت ایجاد جامعەای آزاد کوشا باشند.

دیدگاهتان را بنویسید