تداوم دیکتاتوری اردوغان: شهردارها باید زودتر برکنار می شدند، منظور در کوردستان است

اردوغان از اخراج شهرداران شمال کوردستان و تعیین سرپرست برای این شهرداری ها حمایت کرد و گفت این افراد باید پیشتر برکنار می شدند.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت شهرداران ٢٤ شهرداری که به حمایت از حزب کارگران کوردستان (PKK) متهم هستند، باید زودتر برکنار می شدند.

اردوغان در سخنرانی و صحبتی کە داشتە است ، گفتە است هر س از پ ک ک حمایت کند، باید برکنار شود.

حکومت ترکیه شهرداران ٢٨ شهرداری شمال کوردستان را به خاطر اتهام های مختلف آنها، از جمله عضویت و هواداری از پ ک ک، برکنار کردە و سرپرست هایی به جای آنها تعیین و منصوب کرد.

در همین رابطه سفارت آمريکا در ترکيه،  در رابطه با برکناري ٢٨ شهردار شمال  کوردستان، ضمن اعلام نگراني از اين مسئله،  بيان کرده است که از فرآيند دمکراتيک در ترکيه پشتیبانی نموده و اين برکناري ها،  ضربه ی بزرگی به دمکراسي ترکيه و نقض آشکار حقوق شهروندان کورد است.

جمعیت حقوق بشر وردستان بر این باور است کە این اقدامات دولت ترکیە نابودی و قتل عام و سرکوبی دوبارە است کە در آن برای بار چندم و در سکوت جامعە جهانی ، ملت کوردستان سرکوب و قتل عام می شود.

بر همە آزادیخواهان و مدافعان حقوق بشر واجب است در دفاع از خواستەهای ملی دمکراتیک شمال وردستان، همراە این جامعە باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان