جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارسلایدرکولبر کشتە شدەکولبران

غرق شدن دوکولبر در سد عباس آباد بانە

ک.م.م.ک:

پنج شنبە ۱۷ فروردین ماە ۱۴۰۲ خورشیدی، دو شهروند اهل سقز بە اسامی افشین فلاحی ۲۲ سالە و مهدی رحمتی ۲۳ سالە در یک رخداد مشکوک و نامعلوم در سد عباس آباد بانە غرق شدند.

بر اساس کزارش، این شهروندان هردو کولبر بودە و تا کنون جستجوی غواصان جهت پیداکردن و بیرون آوردن جنازەهایشان ناموفق بودە است.

لازم بە ذکر است کە، سالانە تعداد زیادی از کولبران کورد در مرزهای ساختەشدە توسط اشغالگران کوردستان با شلیک مستقیم نیروهای مرزی، انفجار مین، پرت شدن از صخرە و بلندیها، سقوط در رودخانە و غرق شدن، یخ زدگی و… جان خود را از دست میدهند.
م.ە

Related posts

بانه؛ جانباختن یک کولبر با شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران

Bilal Enferadi

حمله پليس تركيه به تجمع مادران صلح و بازداشت شمارى از انان

 مردم و فعالين مدنى شهر مهاباد، چهارشنبە اعتصاب میکنند