شلیک نیروهای سرکوبگر ایران مرگ رانندە خودروی در بانە را بە دنبال داشت

ک.م.م.ک:
چهارشنبە دوم فروردین ۱۴۰۲ خورشیدی، نیروهای سرکوبگر رژیم ایران در گردنە ملااحمد بانە بە رو یک خودرو در حال حرکت آتش گشودە کە چندین گلولە بە رانندە خوردرو بە نام بهزاد عزیزی بخورد کردە و موجب جان باختن وی شد.

بر اساس گفتە حاضرین در محل حادثە، بهزاد عزیزی رانندە جوان خودرو، چند کولبر را بە مرز کێلێ بانە بردە و در راە برگشت بە بانە بودە کە با شلیک چندین فرد مسلح وابستە بە رژیم ایران بە شدت زخمی و سپس جان می بازد.

لازم بە ذکر است کە، جنازە رانندە جان باختە در راە انتقال بە شهر بانە می باشد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید