ربودن یکی از اعضای جمعیت کوردستان سبز در سنندج توسط نیروهای امنیتی

ک.م.م.ک:

دوشنبە ۱۵ اسفند ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای امنیتی رژیم ایران در سنندج(سنە) آرام ساعد موچشی، فعال زیست محیطی و عضو جمعیت کوردستان سبز اهی سنندج را ربودە و بە مکان نامشخصی منتقل کردند.

بر اساس گزارش، نیروهای لباس شخصی ایران، بدون ارائە حکم قضایی اقدام بە ربایش این فعال زیست محیطی کردەاند.

لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشر این خبر از محل نگهداری و سرنوشت این شهروند، اطلاعی در دست نیست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید