یک مدرسە دخترانە دیگر در بانە مورد حملە شیمیایی قرار گرفت

ک.م.م.ک:

دوشنبە ۲۲ اسفند سال ۱۴۰۱ خورشیدی، مدرسە دخترانە شاهد ــ ملامحمود محمدی ــ در بانە مورد حملە گاز شیمایی از سوی نیروهای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

بر اساس گزارش خبرنگار جمعیت حقوق بشر کوردستان، ساعت ۱۲ ظهر مدیر مدرسە مذکور با حالتی مضطرب بە کلاسهای درس رفتە و بدون اعلام قبلی و ارائە هیچگونە توضیحی از دانش آموزان خواستەها کە بە خانەهایشان برگردند.
همچنین افزود: بسیاری از دانش آموزان دچار حالت تهوع و سردرد شدید شدە ولی از رفتن بە بیمارستان خودداری کردەاند زیرا در بیمارستان احساس امنیت ندارند.

لازم بە ذکر است کە، مدتی است کە با تفکرات طالبانی و داعشی، از سوی حکومت ایران بە مدراس دخترانە کوردستان و ایران با گازهای شیمیایی خطرناک حملە کردە و موجب مسمومیت شدید دختران در کلاسهای درس و محیط مدرسە میشوند.
حملات بیولوژیکی برنامە ریزی شدە، تا کنون جان یک دختر دبیرستانی در دیواندرە بە نام اسرا عباس نژاد را در پی داشتە است.
م.ه 

دیدگاهتان را بنویسید