حمله بیولوژیکی به مدرسه وحدت در دهستان کانی سور

ک.م.م.م:

براساس گزارشات دریافت شده؛ دوشنبه ۲۲ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، مدرسه مختلط وحدت دهستان کانی سور از توابع شهر بانه هدف حمله بیولوژیکی(شیمیای )قرار گرفته و بخش زیادی از دانش آموزان و معلمین جهت درمان به یکی از مراکز درمانی در شهر بانه انتقال داده شده اند.

خبرنگار جمعیت حقوق بشر کوردستان در اینبارە گفت: دوشنبە صبح، چندین تن از دانش آموزان با والدین خود تماس گرفتە و خواستار رساندن یاری بە مدرسە و دانش آموزان مسوم شدە، شدند. در این میان حال چند تن از مسموم شدەها ناساعد گزارش شدە است.

لازم به ذکر است با افزایش حملات بیولوژیکی در مدارس سطح شهرهای کوردستان و گسترش این حملات به مدارس در مناطق دهستانی و روستای به دلیل کمبود امکانت پزشکی درمانی اعتمان بروز صدمات جبران ناپذیر به دانش آموزان و معلمین بسیار رو به افزایش است.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید