گزارش نقض حقوق بشر در ماه فوریه سال۲۰۲۳

ک.م.م.ک:

گزارش نقض حقوق بشر در ماه فوریه ۲۰۲۳، تلاش جمعیت حقوق بشر کوردستان ست کە با استناد به گزارش های که این سازمان حقوق بشری جمع‌آوری کرده است، جمع بندی شده است.
این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری، گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان را به تصویر می‌کشد.
حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض کرده و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از سوی حکومت ایران انجام می‌گیرد.
اعدام
در ادامه سیاستهای غیر انسانی و خصمانه حکومت ایران در این ماه نیز شاهد اعدام۱۳ نفر از هموطنان بودیم.

دستگیری و زندان
دستگیری و زندانی‌کردن شهروندان در این ماه نیز کماکان رو‌به افزایش بوده و
طبق آمار جمع بندی شده در این ماه بیشاز ٨٢ تن از هموطنان مان در شرق کوردستان بازداشت شده اند که از این تعداد ۱۲ نفر به حبس محکوم گردیده اند،بیش از ۵ تن از آنها کودکان و نوجوان همچنین ۴ تن از بازداشت شده‌گان نیز زن بوده که از این میان ۳ تن از آنها به حبس محکوم شد‌ه‌اند.

کولبران و کاسبکاران
شلیک مستقیم نیروهای مسلح سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به زخمی شدن ۱۲ کولبر و کاسب انجامیده، همچنین ۳ کولبر نیز به دلیل شدت جراحات ناشی از تصادف و یک تن دیگر به دلیل شلیک مستقم گلوله جان خود را از دست داده اند.
قتل و خودکشی
شمار خودکشی‌ها کماکان رو به افزایش است و متاسفانه شاهد افزایش خودکشی شهروندان و بخصوص نوجوان زیر سن ۱۸ سال بودە‌ایم. در این ماە بیشتر از ١٠ تن از شهروندان خودکشی کرده اند، ٢ زن کشته شده و ۳ تن دیگر نیز اقدام به خودکشی کرده اند، همچین ٥ مرد نیز اقدام به خودکشی کرده است.

مین
براساس گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان در این ماه ۳ تن از هموطنان بر اثرانفجار مین به شدت مجروح شده و جان خود را ازدست دادند.

شلیک به مردم عادی
در ادامه تداوم برنامه سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی ایران در جهت نابودی و کشتار مردم، ۴نفر هدف شلیک مستقیم این نیروها قرار گرفت و کشته شد و ۱ تن دیگر از شهروندان درزندان به دلیل کار شکنی عدم رسیدی پزشکی جانباخت.

در انتها جمعیت حقوق بشر کوردستان، از جامعە و ملت کوردستان میخواهد، جهت دستیابی بە حقوق قانونی و طبیعی خود کوشا بودە و هرگونە موارد نقض حقوق بشر را رسانەای کردە و جهت ایجاد جامعەای آزاد کوشا باشند.

دیدگاهتان را بنویسید