آتش سوزی در مراتع سقز

بنا بە خبرهای رسیدە امروز سەشنبە ۱۶ شهریور ۹۵ آتش‌سوزی در مراتع نزدیک بە دانشگاە سقز موجب بروز خساراتی شدە است.

در این راستا طی تماس با مراکز مربوطە آتش‌نشانی هیچ اقداماتی جهت مهار آتش انجام نشدە و مردم باهمت و تلاش خویش سعی در مهار آتش نمودەاند.

شایان‌ذکر است کە آتش‌سوزی‌ها در شرق کوردستان و همچنین اطراف سقز و اماکن سیاحتی و توریستی و مراتع این شهر، خسارات فراوانی بر جاگذاشته و روستاهای دوزخەرە، کانی کەوە، جاقل و بخشی از سرشیو را در برگرفته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان