بازداشت دو برادر در دهلران

ک.م.م.ک:

سەشنبە ۲۵ بهمن ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای سرکوبگر حکومت ایران در دهلران دو شهروند بە اسامی فرشاد آئینی ۲۹ سالە و سعداللە آئینی ۲۴ سالەرا بازداشت و بە مکان نامشخصی منتقل کردند.

بر اساس گزارش، بازداشت این دو برادر بدون ارائە حکم قضایی صورت گرفتە است.

لازم بە ذکر است کە، فرشاد آئینی رانندە آمبولانس بیمارستان شهر دهلران است.

تا لحظە تهیە ونشر این خبر از سرنوشت، اتهامات احتمالی مطروحە علیە آنان و محل نگهداری این دو شهروند اطلاعی در دست نیست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید