اقدام به خودکشی محمد کمیل زندخانی از کودکان ربوده شده توسط حکومت ایران

ک.م.م.ک:

بنابرگزارشات؛ یک کودک با هویت محمدکمیل زندخانی اهل شهرستان ایلام پس از اقدام به خودکشی به وضعیت کما رفته است.

باید خاطرنشان کرد؛ نامبرده تحت شکنجه جسمی و روانی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران طی دو نوبت بازداشت بوده است.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید