هزاران نفر از معلمان کورد در شمال کوردستان بە اتهام حمایت از حزب کارگران کوردستان «PKK » اخراج می‌شوند

هزاران نفر از معلمان کورد در شمال کوردستان بە اتهام حمایت از حزب کارگران کوردستان «PKK » اخراج می‌شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان: خبرگزاری دولتی آناتولی روز پنجشنبه اعلام کرد؛ کە بینالی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه گفتە است کە هزاران نفر از معلمان در جنوب شرق ترکیه«شمال کوردستان» بە جرم پشتیبانی از حزب کارگران کوردستان از كارهایشان اخراج می‌شوند.

در گزارش آمدە است کە تخمین دادە می‌شود کە چهارده هزار معلم در شمال کوردستان از ۹ سپتامبر حق حضور در مدارس را نداشته باشند و دلیل آن  تصمیم دولت ترکیە بر پاک‌سازی کسانی است کە بە نحوی با احزاب و یا سازمان‌هایی ارتباط دارند کە طبق قانون ترکیە تروریست اعلام‌شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان