فشار نهادهای امنیتی حکومت اسلامی ایران بر خانوادە یک وکیل دادگستری جهت اعتراف اجباری

ک.م.م.ک:

دوشنبە ۱۰ بهمن ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، طی گزارشی کە بە مرکز خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان رسید، همسر و دو فرزند بهزاد حکیمی زادە بە خاطر گرفتن اعتراف اجباری از وی، از سوی ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سقز، احضار و چند ساعتی بازداشت، سپس آزاد شدند.

بر اساس اظهارات یک منبع نزدیک بە این خانوادە برای KMMK: بهزاد حکیمی زادە وکیل پایە یک دادگستری، کە روز ۱۹ دیماە در منزل شخصیش در سقز توسط سرکوبگران جمهوری اسلامی ربودە شد. در بازداشتگاە ادارە اطلاعات ایران در سقز نگهداری میشود.

منبع همچنین گفت: همسر و دو فرزند خردسال این وکیل دادگستری بە ادارە اطلاعات احضار شدە و طی سناریو طراحی شدە بە خاطر ایجاد فشار بر وی، قصد اعتراف گیری از این شهروند را داشتەاند.

نامبردە افزود: در ملاقاتاین وکیل با خانوادەاش، همسروی متوجە کاهش وزن شدید وی و اعمال فشار نهادهای امنیتی در بازداشتگاە شدە و این امر باعث نگرانی وپرشانی اعضا خانوادەاش شدە است.

لازم بە ذکر است کە، مامورین ادارە اطلاعات از ایجاد فشار بر روی خانوادە این وکیل دادگستری، اعتراف بە همکاری با احزاب کوردستانی بیان شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان، خطاب بە جامعە مدنی کوردستان، نهادهای حقوق بشری، سازمانهای بین المللی اعلام میدارد کە از فعالین حوضەهای مختلف و شهروندان بازداشتی در بند حکومت اسلامی حمایت قاطعانە داشتە و مانع ایجاد فشار بر روی خانوادە و بستگان این شهروندان از سوی جمهوری اسلامی شوند.
همچنین اعلام میدارم کە، هر گونە اعتراف اجباری با اعمال شکنجە، بازداشت خانوادە، تهدیدات جانی و مالی یا هرگونە اعمالی خارج از بندهای کنوانسیون بین المللی حقوق بشری را فاقد اعتباری قانونی دانستە و از اسنادو مدراکی در این خصوص در دادگاەهای بین المللی، علیە عوامل جمهوری اسلامی و حکومت ایران بهرە جستە و این حکومت دیکتاتور و حامی تروریست را رسوا خواهد کرد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید