تهران؛ یک معلم بازنشستە توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

ک.م.م.ک:

پنجشنبە ۲۹ دی ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران در تهران، #مرضیە_جانی_پور، معلم بازنسشتە آموزش و پرورش رادر منزل خود بازداشت و بە بازداشتگاە امنیتی اطلاعات موسوم بە بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند.

بر اساس اظهارات یک منبع نزدیک بە این فعال فرهنگی: مرضیە جانیپور مدتی برای گذراندن دورەهای مدیتیشن بە کشور هند سفر کردەو پس ازبازگشت اقدام بە افتتاح کلاسهایی مرتبط با آن نمودن کە گمان میرود بازداشت ایشان بە این موضوع ربط داشتە باشد.

همچنین مرضیە جانی پور، مقداری از درآمد خود را صرف دانش آموزان بیبضاعت استان لرستان میکرد.

لازم بە ذکر است کە، از اتهامات مطروحە علیە این شهروند اطلاعی در دست نیست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید