حزب دموکراتیک خلق‌ها(ه.د.پ) آمار ترورهای دولت آ.ک.پ ترکیه و «حکومت‌ نظامی‌ها» در شهرهای شمال کردستان را اعلام کرد

کمیسیون «انفورماسیون» حزب دموکراتیک خلق‌ها(ه.د.پ) آمار ترورهای دولت آ.ک.پ ترکیه و «حکومت‌ نظامی‌ها» در شهرهای شمال کردستان را اعلام کرد. بنا به این گزارش, 54 کودک بدست پلیس ترکیه قتل‌عام شده‌اند.

در بیانیه کمیسیون ه.د.پ آمده:«اولین محاصره شهری در 16 آگوست با محاصره شهرستان گمگم شمال کردستان با اعلام «حکومت نظامی» آغاز شد. هم‌اکنون در شهرهای جزیر, سلوپی, نصیبین, سور و کربوران حکومت نظامی برقرار و خروج مردم از منازل ممنوع است.

در بیانیه خاطرنشان شده که تاکنون 54 کودک در کردستان قتل‌عام شده‌اند.

در ادامه بیانیه ٱمدە است:

جزیر

پنجمین حکومت نظامی در 14/12/2015 اعلام شد که امروز در نهمین روز ادامه دارد. تاکنون در مجموع 23 روز خروج مردم این شهرستان از منازلشان ممنوع اعلام شده است. از ژوئیه 2015 تاکنون 41 شهروند در این شهر کشته شده‌اند. در حکومت نظامی آخر 8 تن جانباخته‌اند.

سلوپی

در شهرستان سلوپی هم 3 بار حکومت نظامی اعلام شده است. آخرین بار در 14/12/2015 حکومت نظامی از سوی دولت ترکیه اعلام شد و هم‌اکنون در نهمین روز ادامه دارد. تاکنون در مجموع خروج مردم از منازلشان به مدت 12 روز کاملا ممنوع شده است. از ژوئیه 2015 تاکنون 26 شهروند در این شهر بدست پلیس ونظامیان کشته شده‌اند. در جریان حکومت نظامی سومین تاکنون 12 شهروند به قتل رسیده‌اند.

نصیبین

در نصیبین برای هفتمین بار حکومت نظامی اعلام شده است. در آخرین بار در 14/12/2015 حکومت نظامی هفتمین اعلام شد که در نهمین روز ادامه دارد. حکومت نظامی‌ها در مجموع 45 روز ادامه یافته است. در نصیبین هم از ژوئیه 2015 تاکنون 22 شهروند بی‌گناه توسط نظامیان کشته شده‌اند. در حکومت نظامی هفتمین 2 شهروند به ضرب گلوله پلیس جانباختند.

کربوران

در شهرستان کربوران هم تاکنون دو بار حکومت نظامی اعلام شده است. آخرین بار در 11/12/2015 حکومت نظامی اعلام شد که در دوازدهمین روز ادامه دارد. در این شهر تاکنون درمجموع 16 روز خروج مردم از منازلشان ممنوع شده است. از ژوئیه 2015 تاکنون 3 شهروند بدست نظامیان ترور شده‌اند که دو تن از آنها در روزهای گذشته بوده است.

سور

در شهرستان سور استان آمد هم تاکنون 6 بار حکومت نظامی اعلام شده است. آخرین بار در 2/12/2015 حکومت نظامی اعلام شد که در21امین روز ادامه دارد. تاکنون در این شهر 32 روز خروج مردم از خانه‌هایشان ممنوع شده است. از ژوئیه 2015 در سور 10 شهروند بی‌گناه بدست نظامیان به قتل رسیده‌اند. در آخرین حکومت نظامی 5 شهروند ترور شده‌اند.

103 شهروند از سوی نیروهای دولت قتل‌عام شدند

در خاتمه بیانیه و گزارش کمیسیون ه.د.پ افزوده شده که تاکنون در 7 شهر , 18 شهرستان و دهها محله شهرها 54 بار حکومت نظامی از سوی دولت ترکیه اعلام شده که در مجموع 200 روز ادامه یافته است. تاکنون در نتیجه این حکومت‌نظامی‌ها و حملات نظامیان دولت ترکیه, 103 شهروند قتل‌عام شده‌اند».