بستن مرز نوسود توسط نیروهای امنیتی به دستور فرماندار

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان علیرغم خبرها و قول‌های مساعد مسئولین مبنی بر بازگشایی مرزهای هورامان و تبدیل‌شدن به مناطق آزاد تجاری، با نگاهی کاملاً امنیتی و بی‌عدالتی نسبت بە پاوە،

این بار هم‌مرز نوسود توسط نیروهای امنیتی و با دستور فرماندار بستە شد و تابه‌حال هیچ مقامی در این رابطه حاضر بەپاسخگویی نبوده است.

این در حالی است کە مردم نوسود و حومە در طول دوران جنگ ۸ ساله‌ی ایران و عراق خسارات جبران‌ناپذیر مادی و معنوی بر آن‌ها واردشده است؛ و از سوی حکومت هیچ‌گونه عملی برای جبران این خسارت‌ها صورت نگرفته است. حتی تنها راه امرارمعاش «کار کولبری در مرز» مردم این منطقه از سوی مسئولین بسته‌شده است.

شایان‌ذکر است در این مناطق بە علت نبود زیرساخت‌های صنعتی، کشاورزی، باغداری و دام‌پروری بە شیوە مدرن و مقرون بە صرفە، جوانان تحصیل کردە ی هورامان با مدارک و مدارج عالی تحصیلی و علمی را به علت نبود امکانات و قابلیت‌های اشتغال‌زایی وعدم سرمایە گذاری و نگاه امنیتی حكومت به منطقه، مجبور به انجام کار پرخطر کولبری می‌شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان