بازداشت یک فعال دانشجویی در شهرکورد

ک.م.م.ک:

شنبە ۱۷ دی ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، سرکوبگران جمهوری اسلامی ایران در شهر کورد یکی از فعالین دانشجویی لور بە نام صدرا حیدری گندمکاری را ربودە و بە مکان نامشخصی منتقل کردند.

بر اساس گزارش، ربودن این فعال ادبی ــ سیاسی در مقابل درب ورودی دانشگاە پیام نور شهرکورد صورت گرفتە است.

لازم بە ذکر است کە، دلیل بازداشت این فعال دانشجویی، حمایت از خیزش مردم ایذە در فزای مجازی اعلام شدە است.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید