صدور حکم اعدام و زندان برای دو شهروند از سوی دستگاە قضایی ایران

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارشات دریافتی مرکز خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان، یک شهروند بازداشت شدە توسط نیروهای سرکوبگر ایران بە نام مهراب عبداللە زادە کە در جریان خیزش زن زندگی آزادی، بازداشت شد، ازسوی دستگاە قضایی ایران بە اتهم محاربە بە اعدام محکوم شد.

از سوی دیگر ویکی دیگر از بازداشت شدگان شهر اورمیە بە نام محمد عشقی از سوی دستگاە قضایی و در بیدادگاە حکومت ایران بە ۵ سال زندان تعزیری محکوم شد.

لازم بە ذکر است کە، احکام زندانی طولانی مدت و اعدام بە دلیل شرکت در خیزش سراسری ایران و کوردستان، این اواخر از سوی دستگاە قضایی ایران، بدون ادلە مستند و بە شیوە امنیتی و دیکتە شدە از سوی نهادهای امنیتی برای شهروندان کورد صادر میشود.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید