خطر اعدام یک شهروند در اورمیە

ک.م.م.ک:

یکی از بازداشت شدگان قیام زن زندگی آزادی، بە نام میلاد یوسفی ۲۲ سالە و اهل اورمیە کە اواخر شهریور ماە در جریان خیزش سراسری ایران و کوردستان بازداشت شد، در خطر اعدام قرار دارد.

بر اساس گزارش، میلاد یوسفی، از سوی دستگاە قضایی حکومت ایران در اورمیە تحت فشار بودە و بە اتهام قتل یک بسیجی در محلە اسلام آباد اورمیە بە اعدام محکوم شدە است.

لازم بە ذکر است کە، این شهروند، پس از بازداشت بە شدیدترین شیوە از سوی نهادهای امنیتی شکنجە و در حالی کە هیچ دلیل مستندی بر گناهکار بودن وی وجود نداشتە وی را ناچار بە اعتراف اجباری کردەاند کە نامبردە بارها این اتهام را رد کردە است.

شایان ذکر است کە، مادر یمیلاد یوسفی در قید حیات نبودە و پدر وی از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران تحت فشار بودە کە مسالە فرزندش را رسانەای نکند.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید