داوود کابلی بە ۶۶ ماە زندان تعزیری محکوم شد

ک.م.م.ک:

شنبە ۱۰ دیماە ۱۴۰۱ خورشیدی، داوود کابلی شهروند بازداشتی اهل اورمیە توسط شعبە ۳ دادگاە انقلاب و شعبە ۱۰۶ دادگاە جزایی حکومت ایران، مجموعا بە ۶۶ ماە زندان تعزیری محکوم شد.

بر اساس گزارش، داوود کابلی کە در تاریخ ۴ آبان در جریان انقلاب زن زندگی آزادی و در تجمع خیابان استادان اورمیە توسط سرکوبگران رژیم ربودە شد، بە اجماع دو پروندە بدین شرح کە، در دادگاەانقلاب بەریاست قاضی نجف پور بە  اتهام “اجماع و تبانی برای اقدام علیە امنیت ملی” بە ۴ سال زندان و بە اتهام “‌اهانت بە رهبری” بە ۱٨ ماە زندان و در دادگاە جزایی بە ۳۰ ضربە شلاق و ۹ میلیون تومان جزای نقدی و ۲۵۰ ساعت کار اجباری محکوم شد.
لازم بە ذکر است کە، داوود کابلی پس از بازداشت بە بازداشتگاە امنیتی حکومت ایران موسوم بە بازداشتگاە پلیش امنیت و اطلاعات اورمیە(۹پلە) منتقل و ظرف مدت ۱۰ روز بە حدی شکنجە شد کە چند انگشت دست چپ و یک مهر کمر وی شکستە شد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید