زندە آتش زدن یک شهروند کورد در شمال کوردستان

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان شهروندی کورد بنام محمد آیتاج ۳۶ سالە کە پدر دو فرزند می‌باشد هنگام  خواب توسط تورک‌های فاشیست زندە در آتش می‌سوزد.

محمد آیتاج تنها به خاطر اینکە در محل کارش بە زبان کوردی صحبت نمودە است از سوی همکاران تورک خویش هنگام که خواب بوده در محل کارش درب اتاق استراحت ایشان را بر رویش قفل نمودە و با ریختن بنزین اتاق‌خواب او را بە آتش می‌کشند و او در آتش زندە می‌سوزد و جان می‌سپارد.

شایان‌ذکر است کە شونیسم تورک دیرزمانی است کە با ذهنیت متحجر و دگماتیسم نژادپرستی دست بە چنین اقداماتی زدە و نسبت بە دیگر شهروندان ارمنی ، لاز ،چرکس ،آشوری و کلدانی ،و مردم کورد چنین ذهنیتی داشته و دارد.

نژادپرستی و ملی‌گرایی ناسیونالیسمی دولت تورک باعث شدە کە شونیسم متحجر تورک با چنین ذهنیتی بە آسانی دست بە جنایت علیە دیگر ملیت‌ها بزنند.

این در حالی است کە مدتی پیش نیز دختری کورد از سوی زنان و دختران نژادپرست تورک مورد شکنجە و ضرب و شتم و آزار و اذیت  قرار گرفت بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان