اعدام یک شهروند کورد در زندان رجایی شهر

ک.م.م.ک:

سەشنبە ۲۰ دیماە ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند کورد بە نام پیمان عرب گیچە فرزند مصلح اهل روستای گیچە از توابع صومابرادوست اورمیە در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

براساس، گزارش، پیمان عرب یک سال پیش بە اتهم مرتبط بە مواد مخدر بازداشت و از سوی دستگاە قضایی حکومت ایران بە اعدام محکوم شد.

لازم بە ذکر است کە، از ابتدا سال نو میلادی، حکومت ایران اقدام بە اعدام گسترە زندانیان در ایران کردە کە سهم شهروندان کورد تا لحظە تهیە این خبر ۱۰ نفر بودە است.

شایان ذکر است کە، جمعیت حقوق بشر کوردستان روز گذشتە از انتقال این زندان بە سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام خبری منتشر کردە بود.

پیمان عرب بامداد سەشنبە در زندان رجایی شهر توسط مامورین اجرا احکام زندان، اعدام شد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید