پرهام پروری بە زندان تهران بزرگ منتقل شد

ک.م.م.ک:

چهارشنبە ۱۴ دیماە ۱۴۰۱ خورشیدی، مهندس پرهام پروری، شهروند اهل سقز و محبوس در زندان اوین طی یک تماس تلفنی با خانوادەاش اعلام کرد بە زندان تهران بزرگ منتقل شد.

بر اسا اظهارات یک منبع مطلع: بعد از ۴۶ روز از زمان بازداشت بە مهندس پرهام پروری اجازە دسترسی بە وکیل تعیینی دادە شد.

مازیار طاطایی وکیل پایە یک دادگستری، پس از روئیت و مطالعە پروند این شهروند بە خانوادە وی اعلام کرد کە اتهام محاربە هنوز بە قوت خود باقی است.

پیشتر نیز پس از انتشار اخباری منبی بر حذف اتهام محاربە برای پرهام پروری، یک منبع نزدیک بەاین خانوادە این خبر را رد کرد.
پرهام پروری ۱۱ مهرماە در جریان اعتراضات سراسری در تهران بازداشت و بە زندان فشافویە منتقل شد.


نامبردە پس از یک هفتە بە زندان اوین انتقال یافت و در تاریخ چهارشنبە ۱٨ آبان از سوی دادسرای امنیت زندان اوین بە محاربە متهم شد.
مهندس پرهام پروری، ۲۵ سالە، فارغ التحصیل رشتە مهندسی مکانیک از دانشگاە صنعتی اورمیە و شاغل دریک شرکت مهندسی در تهران است.

پرهام پروری دارای مقام سوم کشوری در رشتە شنا و چندین مقام دیگر در این رشتە ورزشی می باشد.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید