اعدام یک زندانی درزندان قزل حصار کرج

ک.م.م.ک:

پنج شنبە ۱۵ دیماە ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت رستم عباس زادە قزلکندی ۴۵ سالە اهل روستای قزلکند از توابع شهرستان سلماس در زندان موسوم بە قزل حصار کرج اعدام شد.

بر اساس گزارش، نامبردە پیشتر بە اتهام مرتبط با مواد مخدر از سوی دستگاە قضایی جمهوری اسلامی ایران بە اعدام محکوم شدە بود.

شایان ذکر است کە، رستم عباس زادە، روز چهار شنبە جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی در زندان مذکور منتقل شدە و پنج شنبە حکم وی اجرا شد.

تا لحظە تهیە و نشر خبر، رسانەهای داخلی و نهادهای رسمی با سیستم جمهوری اسلامی در مورد این اعدام خبری منتشر نکردەاند.

رستم عباس زادە قزلکندی متاهل و دارای یک فرزند می باشد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید