جمعیت حقوق بشر کوردستان
آزادی از زنداناخبارسلایدرقید وصیقه

پیرانشهر؛ آزادی موقت يک شهروند با تودیع قرار وثیقه‌

ک.م.م.ک:

پنجشنبه ۱۵م دی ماه سال ۱۴۰۱خورشیدی، یک شهروند بنام “اسماعیل خضری ” فرزند محمدامین اهل شهر گردکشانه(لاجان شهر) از توابع شهرستان پیرانشهر(پیرانشار) با تودیع قرار وثیقه از زندان حکومت ایران در شهرستان نغده آزاد گردید.

َشایان ذکر است که، نامبرده در زمان بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده‌اش محروم شده بود، و همچنین اسماعیل خضری پس از پایان مراحل بازجويی از بازداشتگاه امنیتی ایران در اورمیه بە زندان این حکومت در نغدە شد.

لازم بە ذکر است کە، اتهامات وارده بر این شهروند هنوز مشخص نشده‌اند.

ع. ر

Related posts

تمدید قرار بازداشت موقت یک شهروند دیگر

به بهانه عدم پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران یازدە حقوق دریافت نکردەایم

خودکش یک شهروند در دیواندرە