رامان نصیری زادە پناهجوی کورد و سەتن از دوستانش بەعلت شعار نویسی بر روی دیوار سفارت ایران در دانمارک در معرض دیپورت بە ایران هستند

ک.م.م.ک:

بر اساس ویدیویی کە از طرف یک پناەجوی کورد بە نام رامان نصیری زادە از دانمارک بە مرکز خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است، چهار تن از پناەجویان ایرانی در کشور دانمارک بە اسامی
رامان نصیری زادە، محمد عمارلو، حسن ختام پور و امید شهبازی بە دلیل شعار نویسی بر روی دیوار سفارت کشور ایران در شهر کپنهاگ پایتخت دانمارک بە جریمە نقدی، زندان و احتمال دیپورت بە ایران محکوم شدند.

بر اساس گفتەهای رامان نصیری زاده در ویدیوی ارسالی: این شهروند کورد اعلام کرد کە بر اساس حکم دادگاە کشور دانمارک، هر چهار نفر جمعا بە پرداخت جریمە نقدی بە مبلغ ۱۵۰۰۰ کرون دانمارک، زندان از یک تا ۶ سال و احتمال اخراج آنها بە کشور مبدا ــ ایران ــ محکوم شدە و حکم نهایی در چند روز آیندە بە آنها ابلاغ خواهد شد.

لازم بە ذکر است کە، چهار پناەجوی ایرانی مذکور، یک سال پیش و در روند اعتراضات مردمی ایران در اهواز بە نشانە حمایت از مردم ایران و مخالفت با حکومت اسلامی ایران بر روی دیوار سفارت این کشور در کپنهاگ شعار نوشتە بودند.

رامان نصیری زاده بە نمایندگی از دوستانش از نهادهای حقوق بشری، سازمانهای حمایت از پناهجویان و نهادهای بین المللی خواستار است کە در برابر حکم ناعادلانە دادگاە کپنهاگ ایستادە و مانع از دیپورت آنها بە ایران شوند چرا کە در صورت دیپورت این شهروندان، از سوی دستگاە قضایی ایران بە اتهاماتی از قبیل محاربە، آسیب بە امکان دولتی، اختشاش و… در معرض شکنجە، زندانی طولانی مدت و حتی حکم اعدام قرار خواهند گرفت.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید